page_banner

Danh dự Doanh nghiệp

Enterpris nâng cao

Năm 2019-2020, được Chính quyền thành phố Xinle đánh giá là “Doanh nghiệp tiên tiến”;

Giấy chứng nhận của Tổ chức Nghiên cứu & Phát triển Doanh nghiệp

Năm 2019, ông đã được Sở Công nghiệp và Công nghệ Thông tin tỉnh Hà Bắc cấp "Chứng chỉ Tổ chức Nghiên cứu & Phát triển Doanh nghiệp"; Đồng thời, chi bộ và cá nhân công ty 6 năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ xuất sắc”, “Đảng viên cộng sản xuất sắc”;

Doanh nghiệp chăm sóc xuất sắc

Năm 2018-2019, được Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại thành phố Xinle và Văn phòng xóa đói giảm nghèo thành phố Xinle đánh giá là "Doanh nghiệp chăm sóc xuất sắc";

Danh tiếng doanh nghiệp tốt và danh tiếng tốt là yếu tố bắt đầu cho doanh nghiệp

Từ năm 2016 đến năm 2017, nó đã được đánh giá là "đơn vị văn minh" bởi Ủy ban thành phố Xinle, Đảng Cộng sản Hà Bắc và Chính quyền nhân dân thành phố Xinle;